รับสมัครทุนพัฒนาข้าราชการไทย ประจำปี 2561
 เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร SCGI Master Program
  ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งใบสมัครกลับมายัง สทอภ. ภายในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560
  ทางโทรสาร หมายเลข 02-5614503 หรือ e-mail: chanika@gistda.or.th  สอบถามโทร 025614504-5 ต่อ 231