สำรวจความต้องการขอรับทุนของหน่วยงานภาครัฐ

สำรวจความต้องการขอรับทุนของหน่วยงานภาครัฐ

หลักสูตร SCGI Master Program หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ (ปริญญาโท)

ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพา และสทอภ.

 

หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรทุน

ความต้องการขอรับทุน

สาขาวิชาที่จะศึกษา

หัวข้องานวิจัย

เจ้าหน้าที่ประสานงาน