•  

บทบาทศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรกับการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

READ MORE >

Extra-Curricular Activities Conducted by SCGI Master Program Students...

READ MORE >

Upcoming Events

Latest News & Events

การประชาสัมพันธ์และคัดเลือก SCGI Master Program รุ่นที่ 5

สทอภ. ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านภูมิสารสนเทศ ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเรียนต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ด้านภูมิสารสนเทศ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสิรินธร (Sirindhorn Center for Geo-informatics Master’s degree Program) หรือ SCGI Master Program รุ่นที่ 5 เป็นระยะเวลา 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำด้านภูมิสารสนเทศ ปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา และ GISTDA ปีที่ 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาองค์วามรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมไปถึงการพัฒนางานวิจัยผ่านความร่วมมือเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับปริญญาโท 2 ใบ (Double Degrees) โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาในปี ...

บรรยากาศการเรียนการสอนของนิสิตในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของนิสิตในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4 จำนวน 8 คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก สทอภ. มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นิสิต ทั้งด้าน Environment, Disaster, Climate Change, Water, Air pollution, Programming, Artificial Neural Network (ANN), Convolutional Neural Network (CNN) เป็นต้น โดยขณะนี้นิสิต SCGI Master Program จบการศึกษาในปีที่ 1/2564 ณ ประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว ...

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เป็นเกียรติมอบโอวาทแก่นิสิต ในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เป็นเกียรติมอบโอวาทแก่นิสิต ในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4 จำนวน 8 คน ที่มาจากหลากหลายหน่วยงานประกอบด้วย * สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเพชรบุรี * กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ * กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ * กรมทรัพยากรธรณี * กรมพัฒนาที่ดิน * กรมทรัพยากรน้ำ * กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช * กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม หลักสูตร SCGI Master Program จะเป็นหลักสูตรที่สร้าง และผลิตบุคลากรพร้อมใช้ที่มีประสิทธิภาพให้กับประเทศ ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ ...
SCGI MASTER PROGRAM