ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เป็นเกียรติมอบโอวาทแก่นิสิต ในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เป็นเกียรติมอบโอวาทแก่นิสิต ในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4 จำนวน 8 คน ที่มาจากหลากหลายหน่วยงานประกอบด้วย

* สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเพชรบุรี

* กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

* กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

* กรมทรัพยากรธรณี

* กรมพัฒนาที่ดิน

* กรมทรัพยากรน้ำ

* กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

* กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

หลักสูตร SCGI Master Program จะเป็นหลักสูตรที่สร้าง และผลิตบุคลากรพร้อมใช้ที่มีประสิทธิภาพให้กับประเทศ ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนความพร้อมในการทำงาน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต  รวมทั้ง นิสิตจะเป็น  Brand Ambassador ของหลักสูตร SCGI ต่อไป

SCGI MASTER PROGRAM