การประชาสัมพันธ์และคัดเลือก SCGI Master Program รุ่นที่ 5

สทอภ. ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านภูมิสารสนเทศ ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเรียนต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ด้านภูมิสารสนเทศ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสิรินธร (Sirindhorn Center for Geo-informatics Master’s degree Program) หรือ SCGI Master Program รุ่นที่ 5 เป็นระยะเวลา 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำด้านภูมิสารสนเทศ

                ปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา และ GISTDA

                ปีที่ 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

            ผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาองค์วามรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมไปถึงการพัฒนางานวิจัยผ่านความร่วมมือเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับปริญญาโท 2 ใบ (Double Degrees) 

            โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาในปี 2565 จำนวน 13 คน จาก 8 หน่วยงาน ดังนี้

                1. กรมการเงินกลาโหม จำนวน 1 คน

                2. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม จำนวน 1 คน

                3. กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จำนวน 1 คน

                4. กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จำนวน 2 คน

                5. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 1 คน

                6. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จำนวน 1 คน

                7. กรมประมง จำนวน 1 คน

                8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5 คน

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 2-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 3-1.jpg

สทอภ. รวบรวมรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ อว. ประจำปี 2565ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program และต่อมาได้มีการนัดหมายประชุมและสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนฯ ดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

            โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 คน 7 หน่วยงาน ดังนี้

                1. กรมการเงินกลาโหม จำนวน 1 คน

                2. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม จำนวน 1 คน

                3. กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จำนวน 1 คน

                4. กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จำนวน 2 คน

                5. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 1 คน

                6. กรมประมง จำนวน 1 คน

                7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 3 คน

บรรยากาศการเรียนการสอนของนิสิตในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของนิสิตในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4 จำนวน 8 คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก สทอภ. มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นิสิต ทั้งด้าน Environment, Disaster, Climate Change, Water, Air pollution, Programming, Artificial Neural Network (ANN), Convolutional Neural Network (CNN) เป็นต้น

โดยขณะนี้นิสิต SCGI Master Program จบการศึกษาในปีที่ 1/2564 ณ ประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เป็นเกียรติมอบโอวาทแก่นิสิต ในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เป็นเกียรติมอบโอวาทแก่นิสิต ในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4 จำนวน 8 คน ที่มาจากหลากหลายหน่วยงานประกอบด้วย

* สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเพชรบุรี

* กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

* กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

* กรมทรัพยากรธรณี

* กรมพัฒนาที่ดิน

* กรมทรัพยากรน้ำ

* กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

* กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

หลักสูตร SCGI Master Program จะเป็นหลักสูตรที่สร้าง และผลิตบุคลากรพร้อมใช้ที่มีประสิทธิภาพให้กับประเทศ ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนความพร้อมในการทำงาน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต  รวมทั้ง นิสิตจะเป็น  Brand Ambassador ของหลักสูตร SCGI ต่อไป

SCGI Batch 4 Orientation 2021

วันนี้ – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ สทอภ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต SGCI Master Program รุ่นที่4 (Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program Orientation 2021)

โดยมี นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สทอภ. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดและมอบองค์วามรู้ ทักษะและการเตรียมความพร้อมในการเป็นนิสิตในรุ่นต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้ง online และ onsite จำนวน 50 คน ประกอบด้วย นิสิต SCGI รุ่นที่ 1-4
ผู้บริหาร/บุคลากรจาก สทอภ. ม.บูรพา และบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่สนใจ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเรียนการสอนรวมถึง นิสิตรุ่นที่ 1-3 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง ที่ได้รับจากหลักสูตร ทั้งการเรียนจากไทยและที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics Master Program หรือ SCGI Master Program เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สทอภ. มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นหลักสูตร แบบ Double Degree Program ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

Batch 2 SCGI Oral Thesis Defense

The 8 students, 2nd batch Sirindhorn Center of Geo-Informatics Master’s Program (SCGI), has already passed examination of oral thesis defence, which presented between 24th and 26th May 2021 via a virtual conference platform-ZOOM.

The committees, were from Wuhan University, Burapha University, Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) or GISTDA, a space agency in Thailand and experts from other institutions, had participated on this examination.

Using EU Space Data For Emergency & Maritime Applications in Asean 25 – 26 March 2021

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. โดย ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications หรือ ARTSA ร่วมกับโครงการ GNSS.asia ภายใต้ European Union (EU) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ Using EU Space Data For Emergency & Maritime Applications in Asean ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564  ผ่านทาง Virtual Platform  โดย สทอภ. และ ARTSA ดำเนินการในฐานะ Key Partner ในการประสานงานกับประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนและหน่วยงานเครือข่ายนานาชาติเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรและเข้าร่วมงานประชุม โดยการประชุมออนไลน์ดังกล่าว แบ่งเป็น 2 session คือ 1) Session 1: EU Space Data for Emergency Applications วันที่ 25 มีนาคม 2564 และ 2) Session 2: EU Space Data for Maritime Applications วันที่ 26 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ นิสิตหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program ได้เข้าร่วมงานประชุมออนไลน์ โดยมีนางสาวนิตยา เก็ดแก้ว นิสิต SCGI Master Program รุ่นที่ 2 และนักวิชาการประมงปฏิบัติการจากกรมประมง เข้าร่วมนำเสนอใน Session 2 ภายใต้หัวข้อ GNSS-based Maritime Needs & Applications in ASEAN โดยนำเสนอเรื่อง Spatial Temporal Distribution of Anchovy in the Gulf of Thailand Using Vessel Monitoring System (VMS) and MODIS Satellite Data เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแหล่งทำการประมงปลากะตักในพื้นที่อ่าวไทยจากระบบติดตามเรือและสมุดบันทึกการทำการประมงและศึกษาปัจจัยแวดล้อมจากดาวเทียมที่มีผลต่อพื้นที่ทำการประมงปลากะตัก

SCGI activity: The 7th International Online Conference on HealthGIS 25-26 February 2021

SCGI activity: The 7th International Online Conference on HealthGIS

25-26 February 2021

SCGI 2nd batch and 3rd batch students had joined the HealthGIS online conference 2021 on 25th-26th February.

Health GIS 2021 is the 7th International Conference of showcasing the geospatial technologies supporting the applications into disease surveillance, reporting, mapping, analyzing and decision making.

Information technology and communications systems such as digital big data, GIS, remote sensing, sensors, digital mapping and analysis of disease related incidences of human and animals can be vital to survival and quality of life. This conference provides a platform to all stake holders to come together amidst the limitations of movements due to coronavirus pandemic and ponder over the issues and solutions related to human health.

Dr. Pakorn Apaphant, Executive Director of Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA), Thailand is one of the Guest of Honours of this conference and gave the opening address.

Also, congratulations to our SCGI master program students’ research under the guidance of the lecturers which won the best paper award of this conference. The research topic is Visualization Analysis of COVID-19 to Respond to Infectious Disease Outbreaks Using Geoinformatics Techniques in Thailand: Opportunities and Challenges. Dr. Haoran Zhang, Researcher at GISTDA on behalf of SCGI students to give an oral presentation at this conference.

Moreover, the conference article will be published on the International Journal of Geoinformatics (Conference E-Proceedings) with ISBN No: 978-616-90698-5-0.

See online E-proceedings link as below

https://online.pubhtml5.com/tqto/kmzx/#p=1

FIMS Move Forward to Smart Agriculture

Between 22 and 24 March 2021, a fieldtrip, cooperated by Burapha University and Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program, was held to deliver knowledge transfer and practices in applying Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for surveying spatial areas of high valuing economic plants, approaching Precision Farming with GI technology including of Multi-Spectral sensors in GNSS system, and Street View camera.  There were 13 participants including of Dr. Kritsanai Charoenchit, 8 SCGI Master Program students – 3rd batch as well as students and personnel from Geo-Informatics Curriculum, Burapha University.

This field trip was aimed  as following objectives;

1) to create a prototype, Intelligence Farming Model, for leveraging to be a digital tourist center in order to facilitate visitors by illustrating a street view at Suphattra Park;

2) to develop a NDVI Map, derived from Remote Sensing tools, for monitoring crop health in order to support decision making of farmers in farming management and productivities;

3) to transfer knowledge of Geo-Informatics and Remote Sensing Technology towards farmers for delivering know-how in GI-Intelligence technology application which supports cost reduction of plantation; and

4) to enhance students’ capacity and knowledge development as well as foster application GI Intelligence in agricultural industry.

ADMISSION ANNOUNCEMENT

REQUIREMENTS FOR APPLICATION

  • A completed Application form
  • Application should be under the age of 45
  • Official Transcripts from previous University showing a cumulative GPA of 2.75
  • Bachelor’s degree Certificate in Geography, Geo-informatics, Aerospace Engineering,
    Electrical Environmental Engineering, Mathematics, Physics or other related science.
  • Copy of National ID Card or Passport
  • 2 Letters of Recommendation
  • A Study Plan
  • TOEFL (iBT) > 57; IELTS > 5.5; BUU-GET > 60 or CU-TEP > 60.

APPLICATION DEADLINES:

The application deadline  April 30, 2021

SCGI 2nd batch students proposal denfense via online

On 12th-13th January 2021, our SCGI master program students, sit an oral examination for their thesis proposal via VOOV online program. Due to current situation of the COVID-19, the proposal examination was conducted using online platform; the candidates, supervisors and other exam committee members joined the event via online. Congratulations to our students!

This image has an empty alt attribute; its file name is SCGI_Jan2021_4.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is SCGI_Jan2021_5-1024x683.jpgThis image has an empty alt attribute; its file name is SCGI_Jan2021_7.jpg
SCGI MASTER PROGRAM