บรรยากาศการเรียนการสอนของนิสิตในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของนิสิตในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4 จำนวน 8 คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก สทอภ. มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นิสิต ทั้งด้าน Environment, Disaster, Climate Change, Water, Air pollution, Programming, Artificial Neural Network (ANN), Convolutional Neural Network (CNN) เป็นต้น

โดยขณะนี้นิสิต SCGI Master Program จบการศึกษาในปีที่ 1/2564 ณ ประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว

SCGI MASTER PROGRAM