การประชาสัมพันธ์และคัดเลือก SCGI Master Program รุ่นที่ 5

สทอภ. ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านภูมิสารสนเทศ ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเรียนต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ด้านภูมิสารสนเทศ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสิรินธร (Sirindhorn Center for Geo-informatics Master’s degree Program) หรือ SCGI Master Program รุ่นที่ 5 เป็นระยะเวลา 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำด้านภูมิสารสนเทศ

                ปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา และ GISTDA

                ปีที่ 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

            ผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาองค์วามรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมไปถึงการพัฒนางานวิจัยผ่านความร่วมมือเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับปริญญาโท 2 ใบ (Double Degrees) 

            โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาในปี 2565 จำนวน 13 คน จาก 8 หน่วยงาน ดังนี้

                1. กรมการเงินกลาโหม จำนวน 1 คน

                2. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม จำนวน 1 คน

                3. กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จำนวน 1 คน

                4. กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จำนวน 2 คน

                5. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 1 คน

                6. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จำนวน 1 คน

                7. กรมประมง จำนวน 1 คน

                8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5 คน

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 2-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 3-1.jpg

สทอภ. รวบรวมรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ อว. ประจำปี 2565ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program และต่อมาได้มีการนัดหมายประชุมและสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนฯ ดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

            โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 คน 7 หน่วยงาน ดังนี้

                1. กรมการเงินกลาโหม จำนวน 1 คน

                2. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม จำนวน 1 คน

                3. กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จำนวน 1 คน

                4. กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จำนวน 2 คน

                5. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 1 คน

                6. กรมประมง จำนวน 1 คน

                7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 3 คน

SCGI MASTER PROGRAM